Knagerække
Seminar for direktion eller chefgruppe
Målgruppen - I er 
En ny direktion eller chefgruppe, som har behov for at sætte rammerne for det fremtidige samspil. 
 
En direktions- eller chefgruppe som vil sætte fokus på at revitalisere det gode samspil i direktionen/chefgruppen
 
En ledergruppe i et nyetableret jobcenter
 
I vil gerne afsætte 2-3 dage til et seminar, som foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske outdoor-øvelser og direktionens-/chef-gruppens konkrete analyser og beslutninger.

 

Indhold
Seminaret tilrettelægges ud fra direktionens/chefgruppens konkrete behov. Modellen nedenfor viser forslag til moduler, der kan indgå i seminaret.

Deltagerne udfylder på forhånd et spørgeskema om eget team med henblik på, at seminaret kan sætte fokus på de temaer, som særligt opfattes som væsentlige af deltagerne.

Gruppeudvikling
Spørgeskemaet indeholder en række udsagn om teamet, som samtidig sætter fokus på, hvad der kendetegner effektive ledelsesteam. Seminaret indledes derfor med en gennemgang af resultaterne af spørgeskemaet. Effektive grupper og teams er kendetegnet ved, at de består af en række individer med forskellige kompetencer, der supplerer hinanden. Ud over kompetencerne har vi alle nogle præferencer, som vi trækker på. Der sættes fokus på præferencer ud fra Myers-Briggs Type Indikator. Det betyder, at deltagerne på forhånd besvarer et spørgeskema, og at der på seminaret sættes fokus på betydningen af de individuelle præferencer og disse positive bidrag til udviklingen af direktionen/chefgruppen og den samlede organisation.


Ledelsesgrundlag
Ledelsesorganiseringen skal understøtte de strategiske valg og bidrage til, at medarbejderne oplever ledelsen som en enhed, der går i samme retning. Der skal være en naturlig sammenhæng mellem det, der sker på direktionsniveau og det, der sker på de øvrige ledelsesniveauer. Det er derfor af væsentlig betydning, hvilke ledelsesmæssige fora, der danner rammen for drøftelser, udvikling og information på tværs af ledelses-niveauer og faglige områder. Der sættes fokus på, hvordan de ønskede mål og resultater bedst understøttes i den måde, ledelses-niveauerne kommunikerer og mødes på.

Via praktiske outdoor-aktiviteter sættes der fokus på direktionens/chef-gruppens konkrete anvendelse af præferencer og af teamet. Sværheds-graden af outdoor-aktiviteterne aftales konkret, ligesom der i stedet kan anvendes enkelte indoor-øvelser.

Direktionen/chefgruppen har brug for et fælles bud på den strategiske udvikling af kommunen. Der sættes derfor fokus på vision, udfordringer og strategiske indsatsområder for de kommende år.

Kommunikation
Verden skabes i kommunikation, og vi lever i vores egen sociale verden og har dermed forskellige opfattelser af, hvad der er ”virkeligt” – hvad der er ”sandhed”. Man kan ikke forandre andre end sig selv, men man kan sætte rammer, der giver andre mulighed for at forandre sig selv. Der sættes fokus på kommunikationens betydning for forandringer og hvordan lederens evne til at lytte og anerkende stimulerer til at skabe et konstruktivt kommunikationsmiljø.

Værdier
Den enkelte chefs/leders egne værdier bringes i spil i den individuelle ledelse. Hvis direktionen-/ chefgruppen skal opfattes som en enhed, forudsætter det, at den praktiske ledelses-udøvelse er afstemt. Der sættes derfor fokus på individuelle værdier, og disse bringes i spil i forhold til fastlæggelse af ledelses-principper (fælles værdier) for såvel direktionen-/chefgrup-pen som for ledelse i kommunen generelt.

Alle grupper – også den nye direktion/chefgruppe gennemgår forskellige faser i gruppe-dannelse-processen. Der sættes på dette modul fokus på de særlige opmærksomhedspunkter undervejs i processen, som kan medvirke til at udvikle gruppen i den ønskede retning. Gruppen er et system, som skal forstås som mere end summen af enkeltdele. Hver enkelt gruppe-medlems handlinger har derfor betydning for hele gruppen.

Der sættes derfor fokus på grupper i et systemisk perspektiv. Ledelses-grundlaget tager stilling til samspillet og råderummet mellem og hos ledere på forskellige niveauer. Drøftelserne heraf tager afsæt i de ni anbefalinger i ”Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark”.
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk